មុត

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) បង្កើត​ជា​របួស​ដោយ​សស្ត្រា​ឬ​ដោយ​អ្វី​ៗ​ដែល​មាន​មុខ​ស្រួច : កាំបិត​មុត​ដៃ, បន្លា​មុត​ជើង ។ ចុះ, ធ្លុះ​ចុះ​ធ្លុះ​ចូល : ដី​រឹង​កាប់​មិន​មុត, ដី​ធូរ​កាប់​មុត​ជ្រៅ ។ គុ. ដែល​មាន​មុខ​ងាយ​កាត់, ងាយ​កាប់, ងាយ​ធ្លុះ​ចូល : កាំបិត​កោរ​នេះ​មុត​ណាស់ ។ ព. ប្រ. ចិត្ត​មុត ចិត្ត​ហានក្លា គឺ​ចិត្ត​ហ៊ាន​ប្រថុយ​មិន​ញញើត ។ ប្រាជ្ញ​មុត ប្រាជ្ញា​រហ័ស​វាងវៃ​អាច​កាត់​ផ្ដាច់​សេចក្ដី​សង្ស័យ​បាន​ដោយ​ងាយ​ភ្លាម​ៗ ។ ភ្នែក​មុត ភ្នែក​ដែល​ប៉ិន​មើល​សង្កេត​ស្គាល់​ការណ៍​ពិត​បាន​ភ្លាម​ៗ ។ សម្ដី​មុត សម្ដី​ក្លៀវក្លា ហ៊ាន​ស្ដី​ថា​ឲ្យ​គេ​ម៉ាំង​ៗ​ជ្រៅ​ៗ​មិន​ញញើត​មាត់ ។ល។