មុន

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. វិ. ) ដែល​កើត, មាន, ដល់, ផ្ដើម, ស្ថិត​នៅ​ជា​ដំបូង​ឬ​ជាដើម​គេ : កើត​មុន, ដល់​មុន, ជា​មុន, មុន​គេ ។ ព. ផ្ទ. ក្រោយ, បន្ទាប់ ។

( ន. ) ឈ្មោះ​រោគ​កើត​នៅ​ត្រង់​មុខ​មនុស្ស ដោរ​ចេញ​ជា​កន្ទួល​មាន​គ្រាប់; មាន​ពីរ​យ៉ាង​គឺ មុន​ខ្សាច់ មុន​ល្អិត​ៗ​គ្រាប់​តូច​ៗ ស្រដៀង​នឹង​គ្រាប់​ខ្សាច់​ល្អិត​ឬ​គ្រាប់​ស្មៅ; មុន​ដំបូក មុន​ដែល​ដោរ​ជា​កន្ទួល​ធំ​ៗ​មាន​គ្រាប់​និង​ខ្ទុះ​ឈាម ស្រដៀង​នឹង​បូស​ទ្រនិច : កើត​មុន​ពេញ​មុខ កើត​មាន​រោគ​មុន​ពេញ​ដាស​នៅ​មុខ ។ acne, acné ជំងឺស្បែកមានលក្ខណៈរលាកនិងមានខ្ទុះនៅក្នុងក្រពេញញើស (glande sébacée) ឬក្រពេញគល់រោម (glande pilosébacée) ជាពិសេសនៅស្បែកមុខនិងខ្នង ប៉ុន្តែ បាតដៃ ឬបាតជើងពុំមានកើតមុនទេ។