មុនគ្រិស្តសករាជ

ពីWiktionary
  1. (សករាជ) (មុនគ.ស.) before Christ (B.C.) BCE (before the common era), ev. J. -C ការកំណត់ឆ្នាំមុនកំណើតព្រះយេស៊ូ។ ឧ. ព្រះពុទ្ធចូលបរិនិព្វាន្តនៅឆ្នាំ៥៤៣ មុនគ.ស.។