មុម

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) ជ្រុង, ជ្រុង​ជាយ : មុម​ចីពរ ។ មុំ