មុសា

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

បា.; សំ. ( គុ. ឬ កិ. វិ. ) (ប្រើ​ជា និ.; ម្ឫឞ‌ា) ដែល​កុហក, មិន​ពិត, ខុស, ទទេ : ពាក្យ​មុសា; និយាយ​មុសា ។