មូត្រ

ដោយWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ម៉ូត សំ.; បា. ( ន. ) (មុត្ត) បស្សាវៈ, ទឹក​នោម : ទឹក​មូត្រ, បន្ទោ​មូត្រ; (រ. ស.) : ព្រះ​មូត្រ ។