មូលតា

ពីWiktionary

(ភាសាវិទ្យា) morpheme, monème មូលតា ជាការបកប្រែពាក្យ "monème" ដែលលោក André Martinet បានកំណត់ន័យថា ជាឯកតាអប្បបរមាដែលមានន័យ ដូច: - ក្នុងភាសាបារាំង:

  • voilà ton père មានមូលតាចំនួនបី : voilà, ton, père,
  • embarquons មានមូលតាចំនួនបី: em-, -barqu-, -ons។

-ក្នុងភាសាខ្មែរ:

  • ពាក្យ ឆ្មាំ មានមូលតាចំនួនពីរ: ចាំ និង អន្តេបទ/ផ្នត់ជែក [-ម-]។
  • ពាក្យ ឃ្នាប មានមូលតាចំនួនពីរ : គាប និងអន្តេបទ/ផ្នត់ជែក [-ន-]។ មូលតាមអាចជាវចនតា ឬ រូបតា។