មូលទិន្នន័យ

ពីWiktionary

(គណនាករណ៍) database, base de données បណ្ដុំនៃទំនាក់ទំនងទិន្នន័យឬ ព័ត៌មានដែលរក្សាទុកក្នុងកុំព្យូទ័រតាមវិធីណាមួយដោយក្នុងនោះ គេអាំចងាយស្រួលមើល បន្ថែម ស្វែងរក ឬ ផ្លាស់ប្ដូរ។