មើល

ពីWiktionary

( កិ. ) គន់​នឹង​ភ្នែក​ឆ្ពោះ​សំដៅ​ត្រង់​អ្វី​ៗ : មើល​រូប, មើល​ល្ខោន ។ សម្លឹង​ឆ្ពោះ​ទៅ​រក​អក្សរ​ដោយ​បញ្ចេញ​វាចា​ថា​ផង ឬ​គ្រាន់​តែ​សម្លឹង​ថា​ក្នុង​ចិត្ត, អាន : មើល​សំបុត្រ, មើល​សៀវភៅ ។ បីបាច់, រក្សា ឲ្យ​ជា​ជំងឺ : មើល​ខ្លួន, មើល​ជំងឺ ។ សង្កេត​ពិនិត្យ​ឲ្យ​ដឹង​បែប​បទ, សណ្ដាប់ធ្នាប់, ឫកពា ... មើល​ពុត, មើល​មារយាទ, មើល​អធ្យាស្រ័យ ... ។ មើល ! ចូរ​មើល !; មើល​ចុះ ! ចូរ​មើល​ចុះ ! មើល​ហ៏ ! ហ៏​មើល ! (ព. សា.) មើ ឬ មើល៍ (ម. ព. មើ) ។ល។ មើល៍

  1. (ឧបករណ៍) សង្កេតព័ត៌មានដែលបង្ហាញលើអេក្រង់។ view, envisager/observer