មៀម

ពីWiktionary

( កិ. ) ប៉ិច​ជា​ពន្លក​ឬ​ជា​ត្រួយ ។

( ន. ) ឈ្មោះ​សត្វ​ស្លាប​រត្តិចរ​មួយ​ប្រភេទ ពួក​ទីទុយ តែ​មាឌ​តូច​ជាង, ក្បាល​និង​ភ្នែក​ធំ​មិន​សម​នឹង​រូប ។