មោះមុត

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( គុ. ) ដែល​ក្លាហាន, អង់អាច, ដែល​មាន​ចិត្ត​មុត ឥត​ញញើត : ចិត្ត​មោះមុត, មនុស្ស​មោះមុត ។ ប្រើ​ជា កិ. វិ. ក៏​មាន : ធ្វើ​ការ​មោះមុត (កុំ​សរសេរ មុះមុត) ។