មំសាសី

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

មំសាហារសត្វ carnivore សត្វស៊ីសាច់ជាអាហារ។ ឧ. ខ្លា តោ...ជាមំសាសី។