ម៉ាស

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំប៉ូយ