ម៉ាស៊ីន

ពីWiktionary
  1. បារ. ( ន. ) (Machine) គ្រឿង​ចក្រ, គ្រឿង​យន្ត, យន្ត : ម៉ាស៊ីន​កប៉ាល់, ម៉ាស៊ីន​កិន​ស្រូវ, ម៉ាស៊ីន​ទឹក, ម៉ាស៊ីន​ភ្លើង, ម៉ាស៊ីន​បោះ​កប្បាស, ម៉ាស៊ីន​រថយន្ត ។ល។ (ច្រើន​ហៅ​ក្លាយ​ថា ម៉ាស៊ិន ឬ ម៉ាស៊ឹន) ។
  2. ភូមិនៃឃុំរូង