ម៉ិម

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

(ម. ព. ញ៉ិម) ។ ម៉ឹម