ម៉ែ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) ម្ដាយ ។ ហៅ​ម្ដាយ​មីង​ថា ម៉ែ​មីង ឬ ហៅ​ជីដូន​ថា ម៉ែ​យាយ ក៏​មាន ។ បុរាណ​ច្រើន​ហៅ​ស្ត្រី​ដទៃ​ដែល​មាន​វ័យ​ស្មើ​នឹង​មាតា​ថា ម៉ែ (រាប់​ថា​ជា​ពាក្យ​គោរព) ។

( ឧ. ) ពាក្យ​លាន់​មាត់​បន្លឺ​ជាមុន​ដោយ​អាការ​ក្រោធ​ឬ​ស្ងើច, ស្ញែង, ភ្ញាក់, តឹង​ចិត្ត, មាន​សេចក្ដី​ថា ម្ដាយ ! ឬ​ត្រូវ​គ្នា​នឹង​ពាក្យ​ថា ប៉ៃ!, យ៉ !, ព្ធ !, ព្ធយា !; ចួន​កាល​លាន់​មាត់​ថា ម៉ែ​កូន !, ម៉ែ​អញ ! ឬ​ថា ម៉ែ​អើយ ! (ម៉ែ​អ្ហើយ) ក៏​មាន ។