ម៉ែត្រ

ដោយWiktionary

ម៉ែត ឬ ម៉ិត បារ. ( ន. ) (Mètre ម៉ែត្រិ៍) ឈ្មោះ​រង្វាស់​បារាំង​សែស ប្រវែង​ដប់​ដេស៊ីម៉ែត្រ​ឬ​មួយ​រយ​សង់ទីម៉ែត្រ ឬ​ក៏​មួយ​ពាន់​មិល្លីម៉ែត្រ, ជា​រង្វាស់​ដែល​ក្នុង​សម័យ​សព្វ​ថ្ងៃ​នេះ ខ្មែរ​ចេះ​ប្រើ​ពេញ​ទាំង​កម្ពុជ​រដ្ឋ, បើ​ធៀប​នឹង​រង្វាស់​របស់​ខ្មែរ​ពី​ដើម​ត្រូវ​គ្នា​នឹង​ប្រវែង​ពីរ​ហត្ថ​ជាង​ឈើ ដែល​ហៅ​ថា ហត្ថ​ខ្នាត (ពីរ​ហត្ថ​ខ្នាត), ធៀប​នឹង​ហត្ថ​មនុស្ស​ប្រក្រតី​សព្វ​ថ្ងៃ​នេះ ច្រើន​តែ​ពីរ​ហត្ថ​មួយ​ទះ​ឬ​លើស​ខ្វះ​ពី​នោះ​បន្តិច​បន្តួច​ (ម៉ែត្រ សរសេរ​កាត់​ថា ម) ។ ដេស៊ីម៉ែត្រ (Décimètre) ប្រវែង​ដប់​សង់ទីម៉ែត្រ (ដ. ម.) ។ សង់ទីម៉ែត្រ (Centimètre) ចំនួន​ឬ​ប្រវែង​មួយ​រយ​ភាគ​ដែល​ចែក​ឬ​ដែល​បែង​ចេញ​​ពី​ក្នុង​មួយ​ម៉ែត្រ (ស.ម.) ។ មិល្លីម៉ែត្រ (Millimètre) ចំនួន​ឬ​ប្រវែង​មួយ​ពាន់​ភាគ​ដែល​ចែក ឬ​ដែល​បែង​ចេញ​ពី​ក្នុង​មួយ​ម៉ែត្រ (ម. ម.) ។ ដេកាម៉ែត្រ (Décamètre) ចម្ងាយ​ឬ​ប្រវែង​ដប់​ម៉ែត្រ (ដា. ម.) ។ ហិកតូម៉ែត្រ (Hectomètre) ចម្ងាយ​ឬ​ប្រវែង​មួយ​រយ​ម៉ែត្រ (ហ. ម.) ។ គីឡូ​ម៉ែត្រ (Kilomètre) ចម្ងាយ​ឬ​ប្រវែង​មួយ​ពាន់​ម៉ែត្រ (គ. ម.) ។ ម៉ែត្រ​ការ៉េ (Mètre carré) ម៉ែត្រ​ទ្វេ​គុណ មាន​ទំហំ​ទី​បួន​ជ្រុង​ស្មើ​គាគ (ម.២); កុំ​ប្រើ​ពាក្យ​ម៉ែត្រ​ក្រឡា ព្រោះ​ជា​ពាក្យ​គន្លាស់​ពុំ​សមរម្យ, ត្រូវ​ប្រើ​ពាក្យ ម៉ែត្រ​ទ្វេ​គុណ ឬ ម៉ែត្រ​ការ៉េ (តាម​បារាំង) វិញ​ក៏​បាន ។ ម៉ែត្រ​គុប (Mètre cube) ម៉ែត្រ​ត្រី​គុណ មាន​កម្ពស់​មួយ​ម៉ែត្រ​បួន​ជ្រុង​ស្មើ​ភាគ (ម.៣) ។ល។