ម៉ោង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ស. ល. ; បារ. ( ន. ) (មោង អ. ថ. ម៉ូង; Montre ម៉ុងត្រិ៍ “នាឡិកា​តូច​ដែល​អាច​លើក​ដាក់​ចុះ​ឡើង​បាន”) ឈ្មោះ​មាត្រា​រាប់​វេលា​មួយ​ជុំ​ទ្រនិច​វែង​នៃ​នាឡិកា គឺ​វេលា ៦០ នាទី (៦០ មិនុត) : ម៉ោង ១, ម៉ោង ១៣, ម៉ោង ២៤ ។ ក្នុង​យប់​មួយ​ថ្ងៃ​មួយ​ហៅ​ថា​មួយ​ថ្ងៃ មាន ២៤ ម៉ោង​ គឺ ២៤ នាឡិកា, រាប់​ថា ម៉ោង ១ ពី​វេលា​ក្រោយ​អធ្រាត្រ​រៀង​ទៅ​ដល់​ថ្ងៃ​ត្រង់ បាន ១២ ម៉ោង ហៅ​ថា​កន្លះ​ថ្ងៃ​ម្ដង, រាប់​ថា ម៉ោង ១៣ គឺ​វេលា​ក្រោយ​ថ្ងៃ​ត្រង់​រៀង​មក​ដល់​អធ្រាត្រ​ទៀត បាន ១២ ម៉ោង ហៅ​ថា​កន្លះ​ថ្ងៃ​ម្ដង​ទៀត, រួម​ជា​មួយ​ថ្ងៃ​គត់ មាន ២៤ ម៉ោង; ក្នុង​យប់​មួយ​ថ្ងៃ​មួយ​ដែល​ហៅ​រួម​ថា​មួយ​ថ្ងៃ មាន​ម៉ោង ១ តែ​ម្ដង​គត់ ... មាន​ម៉ោង ១២ តែ​ម្ដង​គត់; រាប់​ម៉ោង​បែប​នេះ​ជា​ដំណើរ​ទៀងទាត់​ដែល​ពួក​ហោរ​គ្រប់​ប្រទេស​និយម​ប្រើ​សព្វ​ថ្ងៃ​នេះ (ម. ព. ថ្ងៃ និង យប់ ផង) ។