ម្កាក់

ដោយWiktionary

( ន. ) ឈ្មោះ​ឈើ​មួយ​ប្រភេទ ស្លឹក​ខ្ចី​និង​ផ្លែ​មាន​រស​ជូរ​ឆ្ងាញ់; មាន​ពីរ​ប្រភេទ​គឺ ម្កាក់​ព្រៃ ឬ ហៅ​ត្រឹមតែ ម្កាក់ ទទេ, ម្កាក់​ស្រុក ឬ ម្កាក់​បារាំង; ទាំង​ពីរ​ប្រភេទ​នេះ ស្លឹក​ខ្ចី​និង​ផ្លែ​ប្រើ​ជា​អន្លក់​ឬ​ស្ល​ម្ជូរ​បាន តែ​ម្កាក់​ព្រៃ​មាន​រស​ជូរ​ជាង ។

English name: ambarella

Scientific name: Spondias dulcis, Spondias cytherea