ម្ខាង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) មួយ​ខាង : ឈឺ​ភ្នែក​ម្ខាង, ខ្វាក់​ម្ខាង, ជើង​ម្ខាង, ពួក​ម្ខាង ។