ម្ដាយ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ជើង ដ ( ន. ) មាតា, ម៉ែ ។ ម្ដាយ​កូន ! ម៉ែ​កូន ! (ម. ព. ម៉ែ !) ។ ម្ដាយ​ក្មេក ម្ដាយ​របស់​ប្ដី​ឬ​របស់​ប្រពន្ធ ។ ម្ដាយ​ចិញ្ចឹម ស្ត្រី​ដែល​ចិញ្ចឹម​រក្សា​ទុក​ស្មើ​ម្ដាយ ។ ម្ដាយ​ចុង ម្ដាយ​ក្រោយ គឺ​ប្រពន្ធ​ចុង​របស់​ឪពុក ។ ម្ដាយ​ដើម ទេវតា​ឬ​បិសាច​ស្រី​ដែល​ជា​ម្ដាយ​ពី​ក្នុង​ជាតិ​មុន ។ ម្ដាយ​ធម៌ ស្ត្រី​មិន​មែន​ញាតិ​ដែល​គេ​សុំ​ធ្វើ​ម្ដាយ ។ ម្ដាយ​ធំ ស្រ្តី​ដែល​ត្រូវ​ជា​បង​របស់​មាតា​ឬ​របស់​បិតា : ម្ដាយ​ធំ​បង្កើត, ម្ដាយ​ធំ​ជីដូន​មួយ, ម្ដាយ​ធំ​ជីទួត​មួយ, ម្ដាយ​ធំ​ជីលួត​មួយ... ។ ម្ដាយ​បង្កើត ម្ដាយ​ដែល​បង្កើត ។ ម្ដាយ​មីង ស្ត្រី​ដែល​ត្រូវ​ជា​ប្អូន​របស់​មាតា​ឬ​របស់​បិតា : ម្ដាយ​មីង​បង្កើត, ម្ដាយ​មីង​ជីដូន​មួយ, ម្ដាយ​មីង​ជីទួត​មួយ, ម្ដាយ​មីង​ជីលួត​មួយ...។ ម្ដាយ​មីង​សន្ទៃ ម្ដាយ​មីង​ដែល​ជា​ញាតិ​ឆ្ងាយ​ហើយ​ឬ​ដែល​ជា​ញាតិ​ពន្ធ (ព. សា.) ។