ម្ដុំ

ដោយWiktionary

ជើង ដ ( និ. ) មួយ​ដុំ : អ្នក​នៅ​ម្ដុំ​ណា ? នៅ​ម្ដុំ​ទួល​ទំពូង, នៅ​ម្ដុំ​ទួល​គោក, នៅ​ម្ដុំ​ភូមិ​ខ្ញុំ​គ្មាន​មនុស្ស​ខិល​ខូច​ទេ ។