ម្ភៃ

ដោយWiktionary

( ប. សំ. ) ចំនួន ១០ ពីរ​ដង (២០) ។