ម្ភៃ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ប. សំ. ) ចំនួន ១០ ពីរ​ដង (២០) ។