ម្រឹត

ដោយWiktionary

សំ.; បា. ( គុ. ) (ម្ឫត; មត) ដែល​ស្លាប់​ហើយ ។ ន. សេចក្ដី​ស្លាប់, បុគ្គល​ស្លាប់ (ម. ព. អម្រឹត ផង) ។