ម្រុម

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ឥ. ( ន. ) (មរុម) ឈ្មោះ​ឈើ​មួយ​ប្រភេទ​មែក​ស្រួយ​ងាយ​បាក់ ជា​ជាតិ​ឈើ​ចាញ់​ទឹក, ស្លឹក​ខ្ចី​ប្រើ​ជា​បន្លែ​ស្ល​ស្រឡក់ ផ្លែ​វែង​ៗ សាច់​រឹង​មាន​សរសៃ ប្រើ​ជា​បន្លែ​ស្ល​ម្ជូរ​បាន (សរសេរ ម្រុំ ក៏​បាន) ។

English name: Moringa

Scientific name: Moringa oleifera

Origin: Tamil word Murungai (முருங்கை)