ម្រ័ក្សណ៍

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ម្រាក់ សំ.; បា. ( ន. ) (ម្រក្សណ; មក្ខន “ជ័រ​ឬ​ប្រេង​សម្រាប់​លាប​លន; ការ​លាប​លន; ដំណើរ​លុប​បំបិទ​គុណ​គេ”) ឈ្មោះ ជ័រ​កើត​អំពី​ដើម​គ្រើល​មាន​សម្បុរ​ខ្មៅ​ក្លិន​ហាង​ឆួល សម្រាប់​ប្រើ​ការ​លាប​លន : លាប​ម្រ័ក្សណ៍ ។ ម្រ័ក្សណ៍​បារាំង ម្រ័ក្សណ៍​ដែល​នាំ​មក​ពី​ប្រទេស​បារាំង ។ ម្រ័ក្សណ៍​រោល ចំហាយ​ម្រ័ក្សណ៍​ដែល​រោល​ស្បែក​មនុស្ស​ឲ្យ​ឡើង​ផេរ​កន្ទឹស​ស្កៀប​ខ្លាំង​បណ្ដាល​ឲ្យ​ចង់​តែ​អេះ (សរសេរ​ក្លាយ​ជា ម្រាក់ យូរ​អង្វែង​ណាស់​មក​ហើយ, ត្រូវ​សរសេរ ម្រ័ក្សណ៍ វិញ​ទើប​ត្រឹមត្រូវ​តាម​ប្រភព​នៃ​ពាក្យ) ។