ម្លូ

ពីWiktionary

( ន. ) វល្លិ​ឡើង​ជន្លង់​ពួក​មួយ មាន​ឈ្មោះ​ច្រើន​យ៉ាង, ដើម​និង​ស្លឹក​មាន​រស​ហាង ក្លិន​ប្រហើរ​ឆួល​បន្តិច​ៗ, គេ​ដាំ​ជា​របរ​ប្រើ​ស្លឹក​ជា​គ្រឿង​ផ្សំ​ជាមួយ​នឹង​កំបោរ, ស្លា​ជាដើម ទំពា​បំបាត់​ក្លិន​មាត់​មិន​ឲ្យ​ធុំ​អាក្រក់ ។