ម្សៅ

ពីWiktionary

ម្សៅ (powder, flour) ( ន. ) ផង់​ដែល​ធ្វើ​ពី​អង្ករ, ពោត, សណ្ដែក​, មើម​ដំឡូង​ជាដើម : ម្សៅ​ខ្សាយ, ម្សៅ​ដំណើប, ម្សៅ​ជ្រែ, ម្សៅ​ឈូក, ម្សៅ​ដំឡូង, ម្សៅ​ពោត, ម្សៅ​សណ្ដែក, ម្សៅ​ល្មៀត ។ល។