យប់

ពីWiktionary

( ន. ) រាត្រី, វេលា​ដែល​ព្រះ​អាទិត្យ​អស្តង្គត​ហើយ​គឺ​វេលា​តាំង​ពី​ព្រះ​អាទិត្យ​លិច​បាត់​អស់​ពន្លឺ ទៅ​រហូត​មក​ទល់​នឹង​ពេល​អរុណរះ​មាន​ពន្លឺ​ច្បាស់​ឡើង ។ ព. ផ្ទ. ថ្ងែ ។ យប់​មិញ យប់​ដែល​កន្លង​ទៅ​ហើយ​បន្ទាប់​ថ្ងៃ​នេះ ។ យប់​ម្សិល យប់​របស់​ថ្ងៃ​ម្សិល ។ យប់​ម្សិល​ម្ង៉ៃ (--មួយ​ថ្ងៃ) យប់​របស់​ថ្ងៃ​ម្សិល​ម្ង៉ៃ ។ល។