យល់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) ឃើញ​ដោយ​ប្រាជ្ញា, គិត​ឃើញ​ច្បាស់ : យល់​ការ​ខុស​ត្រូវ ។ យល់​ចិត្ត ឃើញ​ជ្រៅ​ដល់​ទឹក​ចិត្ត ។ យល់​ព្រម ព្រម​តាម, អនុលោម​តាម, ឃើញ​ត្រូវ​ជាមួយ ។ យល់​មុខ យោគ​យល់​ឬ​អត់ ឱន​ដោយ​ឃើញ​ថា​មាន​មុខ​មាន​ឈ្មោះ, រើស​មុខ : ឲ្យ​ដោយ​យល់​មុខ, លម្អៀង​ព្រោះ​យល់​មុខ ។ល។