យល់​សប្ត

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

--សប់ សំ. បា. ( កិ. ) (សុប្ត ឬ សុប្តិ; សុត្ត ឬ សុត្តិ ជា​គុ. ឬ​ន. “ដែល​ដេក​លក់; ដំណើរ​ដេក​លក់”) ដេក​លក់​ឃើញ​អារម្មណ៍​ផ្សេង​ៗ (ម. ព. យល់​សប្ន ផង) ។ យល់​សប្តិ