យល់​សប្ន

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

--សប់ សំ.; បា. ( កិ. ន. ) (ស្វប្ន; សុបិន ជា ន. “ដំណើរ​ដេក​លក់, ដំណើរ​ឃើញ​អ្វី​ៗ ក្នុង​កាល​កំពុង​ដេក​លក់”) ឃើញ​កំពុង​ដេក​លក់ (សរសេរ​ជា យល់​សប្ត ឬ យល់​សប្តិ ក៏​បាន); បើ​ឃើញ​កំពុង​ដេក​លក់​ថ្ងៃ​ច្រើន ហៅ​ថា យល់​សូង ។