យសោធរា

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

យៈសោធៈរា បា. សំ. ( ន. ) (យឝោធរា) ស្រ្តី​អ្នក​ទ្រទ្រង់​យស; ព្រះ​នាម​ក្សត្រី​មួយ​អង្គ​ជា​កន្សៃ​សព៌េជ្ញ​នៃ ព្រះ​សក្យមុនី​គោតម (ព្រះ​នាង​ពិម្ពា) ។