យាចក

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

យាចក់ សំ. បា. ( ន. ) អ្នក​សូម​ទាន, ស្មូម : អ្នក​មាន​ទ្រព្យ​គួរ​សង្រ្គោះ​ពួក​យាចក​ដោយ ការ​ឲ្យ​ទាន; បើ​ស្មូម​ស្រី ហៅ​ថា យាចិកា ។