យាណូវ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ល. ស. ( ន. ) ឈ្មោះ​គ្រឿង​ពុល​មួយ​ប្រភេទ (ហៅ​ថា យីណូវ ឬ ជ័រ​ណូវ ក៏​មាន, តាម​ទម្លាប់​ដោយ​ស្រុក) ។