យាន

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សំ. បា. ( ន. ) គ្រឿង​ដឹក​នាំ, គ្រឿង​នាំ​បន្ទុក​ទៅ​មក, គ្រឿង​សម្រាប់​ជិះ ដូច​យ៉ាង​រទេះ, រថ, ទូក ជាដើម : ជិះ​យាន, ទៅ​ដោយ​យាន ។ យាន​ជំនិះ យាន​សម្រាប់​ជិះ ។ យានដ្ឋាន (យា-ន័ត-ឋាន) កន្លែង​ដាក់​យាន, កន្លែង​សំចត​យាន ។ យាន​ពាហនៈ ឬ យាន​វាហនៈ (ម. ព. ពាហនៈ) ។ យាន​វិសេស ឬ យាន​ពិសេស យាន​ដែល​ប្លែក​ឬ​យាន ដែល​ទុក​សម្រាប់​ប្រើ​ដោយ​ឡែក​ម្តង​ៗ ។