យាយ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) ដូន, ជីដូន (សៀម​ហៅ យ៉ាយ ចំពោះ​តែ​ជីដូន​ខាង​មាតា​ឬ​ហៅ​ស្រ្តី ដទៃ​ដែល​មាន​ចំណាស់​ស្មើ​នឹង​ជីដូន​ខាង​មាតា​ក៏​បាន; បើ​ជីដូន​ខាង​បិតា​ហៅ​ថា យ៉ា អ. ថ. យ៉ា) ។ យាយ​ទួត, យាយ​លួត, យាយ​លា ជីដូន​ទួត, --លួត, --លា ។