យឺត

ពីWiktionary

( គុ. ឬ កិ. វិ. ) ដែល​មិន​រហ័ស, មិន​រួសរាន់ : ដំណើរ​យឺត, សម្តី​យឺត​ៗ; ដើរ​យឺត​ៗ, ធ្វើ​ការ​យឺត, និយាយ​យឺត​ៗ ។ ដែល​លូត​វែង​បន្តិច​ជាង​ប្រក្រតី​ដើម ព្រោះ​ទាញ; ដែល​លា​ចេញ​មិន​រួញ : ទាញ​ខ្សែ​ឲ្យ​យឺត; យឺត​សរសៃ ។ ដែល​មាន​សាច់​ស្វិត​ទាញ​ទៅ​លូត​វែង​លែង​មក​វិញ​រួញ​ចូល : ខ្សែ​យឺត (ខ្សែ​កៅស៊ូ) ។ យឺត​យ៉ាវ (ស. ល. យឺត “យូរ” + យាវ អ. ថ. យ៉ាវ “វែង”) ដែល​ច្រអូស​មិន​រហ័ស​រហួន : ប្រញាប់​បន្តិច​ឡើង កុំ​យឺត​យ៉ាវ​ពេក ! ។ រឿង​យឺត​យ៉ាវ រឿង​យូរ​អង្វែង​ហើយ ។ យឺត​យូរ យូរ​ព្រោះ​យឺត ។ល។