យុត្តិធម៌

ពីWiktionary
  1. យុត-តិ-ធ័រ បា. សំ. ( ន. ) (យុត្តិ, យុក្តិ “សេចក្តី​ត្រឹម​ត្រូវ, ទៀង​ត្រង់, ការ​គួរ​តាម​ច្បាប់” + បា. ធម្ម, សំ. ធម៌) ធម៌​ដែល​គួរ​កាន់; សេចក្ដី​ទៀង​ត្រង់; ការ​ប្រព្រឹត្ត​ត្រឹម​ត្រូវ : វិនិច្ឆ័យ​ក្តី​ដោយ​យុត្តិ​ធម៌; កាត់​ក្តី​ដោយ​សុចរិត យុត្តិ​ធម៌ ។
  2. ខ្មែរ​ប្រើ ពាក្យ​នេះ​ជា​ឈ្មោះ​ក្រសួង​សេនាបតី​សម្រេច កិច្ច​ខាង​តុលាការ​ផង : ក្រសួង​យុត្តិ​ធម៌, សេនាបតី​ក្រសួង​យុត្តិ​ធម៌ ។ សម័យ​នេះ​ប្រើ​ជា រដ្ឋ​មន្រ្តី​ក្រសួង​យុត្តិ​ធម៌ ។
  3. ភូមិនៃឃុំបឹងប្រាំ