យុត្តៈ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

យុត-តៈ បា. សំ. ( គុ. ) (យុក្ត) ដែល​គួរ, ដែល​ត្រឹម​ត្រូវ, ដែល​ប្រកប​ដោយ, ដែល​ត្រូវ​ទំនង, ត្រូវ​បែប....។ ប្រើ​ជា​បទ​សមាស : យុត្ត​កម្ម (យុត-តៈក័ម) អំពើ​ដ៏​គួរ, អំពើ​ឬ​ការ​ដែល​ត្រឹម​ត្រូវ ។ យុត្ត​ការណ៍ (យុត-តៈ-កា) ហេតុ​ឬ​ដំណើរ​ដ៏​គួរ ។ យុត្ត​កិច្ច ឬ យុត្ត​ក្រឹត្យ (យុត-តៈ-កិច ឬ--ក្រឹត) កិច្ច​ឬ​ក្រឹត្យ​ត្រឹម​ត្រូវ, ការ​រវល់​ដែល​គួរ​ធ្វើ, គួរ​ប្រកប ។ យុត្ត​ចិន្តា ឬ យុត្ត​មតិ (យុត-តៈចិន-ដា ឬ--មៈតិ) គំនិត​ដ៏​គួរ, គំនិត​ត្រឹម​ត្រូវ ។ យុត្ត​វាចា ឬ យុត្ត​វាទ (យុត-តៈ--) សម្តី​ត្រឹម​ត្រូវ, ពាក្យ​ដែល​គួរ​និយាយ ។ យុត្ត​វាទី (យុត-តៈ--) អ្នក​ដែល​ពោល​ពាក្យ​ត្រឹម​ត្រូវ, អ្នក​ពោល​ពាក្យ​គួរ​ដល់​ការ; បើ​ស្រ្តី​ជា យុត្ត​វាទិនី ។