យុទ្ធនាធិការ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

(ម. ព. យុទ្ធនា) ។