យុទ្ធសាស្ត្រ

ពីWiktionary

(Strategy, stratégies): សិល្បៈ​នៃ​ការ​រៀបចំ ឬ​ការ​ដឹកនាំ ដើម្បី​សម្រេច​កិច្ចការ​ឲ្យ​ស្រប​តាម​គោលបំណង និង​គោលដៅ​ដែល​បាន​កំណត់ ។ ដោយច័ន្ទ សំណព្វ។