យោជនា

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

យោជៈនា បា. ( ន. ) ឈ្មោះ​គម្ពីរ​បាលី​ភាសា​ប្រាប់​ដំណើរ​ប្រយោគ​និង​សម្ពន្ធ​បាលី​ជា​ដើម ។