យោបល់

ពីWiktionary

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំលេង[កែប្រែ]

ស. ( ន. ) សេចក្ដី​យល់​ឃើញ, ដំណើរ​គិត​យល់, គំនិត​ឆ្លុះ​យល់ : មាន​យោបល់​ខុស​គ្នា, ធ្វើ​ការ​ដោយ​យោបល់ ។ រ. ស. ប្រើ​ជា កិ. ក៏​បាន : ទ្រង់​ព្រះ​យោបល់ ... ទ្រង់​យល់​ឃើញ ... ។