យោមរាជ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

--មៈរាច បា. ក្ល. ( ន. ) ឋានន្តរ គឺ​ងារ​សម្រាប់​រដ្ឋ​មន្រ្តី​ក្រសួង​យុត្តិ​ធម៌ : លោក​អ្នក​ឧកញ៉ា​យោម​រាជ (ហៅ​ក្លាយ​មក​ពី​ពាក្យ យម​រាជ; ក្លាយ​មក​ទៀត​ជា​ ជម​រាជ (ជំរាច) ក៏​មាន, រក​កល់​ទៅ​ជា ប្រាក្រឹត របស់​ខ្មែរ) ។