យោល

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) យោគ​ចុះ​យោគ​ឡើង​លឿន​ទៅ​លឿន​មក : ប៉ោល​នាឡិកា​យោល, យោល​ដៃ, ដំរី​យោល​ដៃ ។ យោគ​ខ្ជោល​ៗ​ឡើង : រលក​យោល ។ ដក​ខ្យល់​វែង​ៗ​រង្វើល​ៗ : ដង្ហើម​យោល ។ ចាប់​អ្វី​ៗ​ដែល​ព្យួរ​បន្តោង​ឲ្យ​យោគ​ចុះ​យោគ​ឡើង​ទៅ​មក​ៗ : យោល​ប៉ោល​នាឡិកា ឲ្យ​ដើរ, យោល​អង្រឹង, យោល​ទោង ។