យ៉

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ស. ( កិ. ) បំប្រួញ​សេចក្ដី​ឲ្យ​ខ្លី : យ៉​សេចក្តី ។ និយាយ​យ៉​ៗ និយាយ​កាត់​ខ្លី​ៗ ។ សេចក្ដី​យ៉ សេចក្ដី​សង្ខេប, សេចក្ដី​បំប្រួញ ។

( ន. ) ផ្ទះ​តូច​ឬ​រាន​ហាល​កំបុត​មាន​សណ្ឋាន​ជា​កើយ​ធ្វើ​ភ្ជាប់​នឹង​គ្រឹហា, ប្រាសាទ, វិហារ : ផ្ទះ​មាន​យ៉​មុខ, ផ្ទះ​មាន​យ៉​មុខ​យ៉​ក្រោយ, វិហារ​ មាន​យ៉​ទាំង​បួន​ទិស ។

( កិ. ) សូរ​បន្លឺ​ដោយ​អស្ចារ្យ, ដោយ​ស្ងើច ឬ​ដោយ​ក្រោធ, ដោយ​បន្ទោស ... : យ៉ ! អី​ដល់​ម្ល៉ឹង​ម៉ឹង​ហ្ន៎ !