យ៉ាង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) បែប, ទំនង, មុខ, ភាព : មាន​ច្រើន​យ៉ាង ។ យ៉ាង​ខ្ញុំ បែប​ខ្ញុំ, ឯ​ខ្ញុំ ។ យ៉ាង​ដូច ឬ ដូច​យ៉ាង, បែប​ដូច ឬ​ដូច​បែប, ដូច​ជា ។ យ៉ាង​ណា បែប​ណា, ទំនង​ណា, ភាព​ណា, មុខ​ណា ។ យ៉ាង​នេះ បែប​នេះ,...។ យ៉ាង​ម៉េច ? ដូច​ម្តេច ? ។ យ៉ាង​ហ្នឹង បែប​ហ្នឹង..... ។ល។