យ៉ាបឆា

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ស. ( គុ. ) គ្រោតគ្រាត, មិន​សុភាព​រាបសា, ច្រឡោងខាម, ថោក​ទាប : ពាក្យ​យ៉ាបឆា (ម. ប្រ.) ។