យ៉ាប់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ស. ( កិ. វិ. ឬ គុ. ) ដែល​នឿយ​ហត់​ខ្លាំង; ដែល​ធ្ងន់​ហួស​កម្លាំង : ធ្វើ​ការ​យ៉ាប់​ណាស់; ការ​នុះ​យ៉ាប់​ណាស់ ។ យ៉ាប់​យ៉ឺន (ស. យ័បយើន អ. ថ. យ៉ាប់​យ៉ឺន “ដែល​ខូច​វិនាស; ដែល​ទ្រុឌទ្រោម​វិនាស”) ដែល​ដុនដាប, ត្រដាបត្រដួស, ដែល​លំបាក​ខ្លាំង : ធ្វើ​ការ​យ៉ាប់​យ៉ឺន; ការ​យ៉ាប់​យ៉ឺន ។